Δήλωση απορρήτου και προστασίας προσωπικών δεδομένων

Η ΠΕΚΑΠ δεσμεύεται να προστατεύει και να σέβεται την ιδιωτικότητά σας και συμμορφώνεται με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του

Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016).

Η παρούσα Δήλωση περί Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα εξηγεί τα είδη των προσωπικών δεδομένων που τηρεί η ΠΕΚΑΠ και τους τρόπους που τα συλλέγει, χρησιμοποιεί, διαχειρίζεται και προστατεύει, καθώς και τα δικαιώματά σας ως υποκείμενα των δεδομένων.

1. Σκοποί συλλογής και επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων από την ΠΕΚΑΠ (Πανελλήνια Ένωση Καταναλωτών Ασφαλιστικών Προιόντων)

Η ΠΕΚΑΠ συλλέγει και επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα αποκλειστικά και μόνο στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, προκειμένου να:

  • Συμμορφώνεται με τις έννομες υποχρεώσεις της.
  • Εκπληρώνει τα καθήκοντά της, τα οποία εκτελεί προς το δημόσιο συμφέρον ή κατά την άσκηση των σκοπών της όπως περιγράφονται από το καταστατικό της. 
  • Εκτελεστεί σύμβαση, στην οποία το υποκείμενο των δεδομένων είναι συμβαλλόμενο μέρος ή για να ληφθούν μέτρα, κατ’ αίτημα του υποκειμένου των δεδομένων, πριν από τη σύναψη σύμβασης.
  • Επιδιώκει έννομα συμφέροντά της, εκτός εάν το συμφέρον ή τα θεμελιώδη δικαιώματα και οι ελευθερίες του υποκειμένου των δεδομένων υπερισχύουν.

Η συγκατάθεσή σας: Σε ορισμένες περιπτώσεις θα σας ζητήσουμε ειδική άδεια (συγκατάθεση) για να επεξεργαστούμε μέρος των προσωπικών δεδομένων σας. Η επεξεργασία θα πραγματοποιηθεί μόνο εφόσον έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας. Πρόκειται κυρίως για περιπτώσεις που η ΠΕΚΑΠ επικοινωνεί κατάλληλα με τα υποκείμενα των δεδομένων και τους αποστέλλει τις ενημερωτικές εκδόσεις της, το Newsletter της ή άλλες πληροφορίες για τις δράσεις της. Στις περιπτώσεις αυτές, μπορείτε να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή.

Σε όλες τις περιπτώσεις, τα προσωπικά δεδομένα υποβάλλονται στην ΠΕΚΑΠ εκούσια από τα ίδια τα υποκείμενα. Εξαιρούνται οι περιπτώσεις που τα δεδομένα διαβιβάζονται στην ΠΕΚΑΠ από άλλες δημόσιες υπηρεσίες, προκειμένου να προβεί σε ενέργειες που εμπίπτουν στις αρμοδιότητές της.

2. Προσωπικά δεδομένα που τηρεί η ΠΕΚΑΠ

Γενικά η ΠΕΚΑΠ συλλέγει μόνο τα δεδομένα που είναι απαραίτητα, κατά περίπτωση, προκειμένου να ασκεί τις αρμοδιότητές της ή να ικανοποιεί τα αιτήματα ενημέρωσης και επικοινωνίας των υποκειμένων των δεδομένων. Τέτοια δύνανται να είναι τα εξής: ονοματεπώνυμο, τίτλος, οργανισμός, θέση στον οργανισμό, στοιχεία επικοινωνίας, στοιχεία προηγούμενης επικοινωνίας με την ΠΕΚΑΠ κ.λπ.
Προσωπικά στοιχεία που ζητούνται για την εξακρίβωση της ταυτότητας των χρηστών που ζητούν πρόσβαση σε διαδικτυακές εφαρμογές της ΠΕΚΑΠ, χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο για την επαλήθευση της ταυτότητάς τους και δεν υπόκεινται σε άλλη επεξεργασία.
Ο διαδικτυακός τόπος και οι online εφαρμογές της ΠΕΚΑΠ δεν είναι σχεδιασμένα και δεν απευθύνονται σε ανηλίκους. Επομένως, η ΠΕΚΑΠ δεν συλλέγει εν γνώσει της ούτε τηρεί προσωπικά δεδομένα που αφορούν σε παιδιά.

3. Προσωπικά δεδομένα για την επίσκεψη και περιήγηση στο www.pekapins.gr

Η περιήγηση στον διαδικτυακό τόπο της ΠΕΚΑΠ, www.pekapins.gr, διεξάγεται ανώνυμα και δεν απαιτείται η ταυτοποίηση του χρήστη ή η καταγραφή της δραστηριότητάς του σε αρχεία καταγραφής (log files). Για την παροχή ορισμένων υπηρεσιών, όπως η εγγραφή σε e-ενημερώσεις ή η υποβολή καταγγελιών, απαιτείται η καταχώρηση προσωπικών στοιχείων από τον χρήστη, των οποίων η διαχείριση διενεργείται σύμφωνα με τις ισχύουσες δηλώσεις και πολιτικές προστασίας δεδομένων της ΠΕΚΑΠ. Σε περίπτωση υποβολής φόρμας καταγγελίας, το σύστημα αυτόματα καταγράφει, εκτός από τα στοιχεία που καταχωρεί ο χρήστης, και τη διεύθυνση IP μαζί με την ημερομηνία και ώρα της υποβολής, διατηρώντας τα για ένα 24ωρο.

Η διαχείριση και η ενημέρωση περιεχομένου του διαδικτυακού τόπου απαιτεί την ταυτοποίηση των εξουσιοδοτημένων χρηστών (υπαλλήλων της ΠΕΚΑΠ ή της συνεργαζόμενης εταιρείας) μέσω των διαπιστευτηρίων που τους έχουν αποδοθεί. Κατά την σύνδεση, καταγράφονται στοιχεία σχετικά με τη δραστηριότητά τους, όπως η IP διεύθυνση και οι ενέργειες στις σελίδες ή δημοσιεύσεις που επεξεργάζονται.

Με τη συγκατάθεση του χρήστη, χρησιμοποιείται το Zoho Sales IQ  για τη μέτρηση και ανάλυση της επισκεψιμότητας του διαδικτυακού τόπου. Το Zoho Sales IQ αποθηκεύει ανώνυμα πληροφορίες για τους επισκέπτες και την περιήγηση σελίδων, αναγνωρίζοντας μοναδικούς επισκέπτες μέσω ενός τυχαία δημιουργημένου αριθμού που τους αποδίδει..

Τα προσωπικά δεδομένα που τηρούνται από τον διαδικτυακό τόπο της ΠΕΚΑΠ μπορεί να κοινοποιηθούν στους υπεύθυνους επεξεργασίας δεδομένων με τους οποίους συνεργάζεται η ΠΕΚΑΠ για τη λειτουργία της. Συγκεκριμένα, ο διαδικτυακός τόπος φιλοξενείται στην Zoho Inc The Netherlands. Τα δεδομένα αποθηκεύονται σε διακομιστές εντός E.Ε.  και δεν διαβιβάζονται σε οιονδήποτε, ενώ πρόσβαση σε αυτά έχει μόνο το εξουσιοδοτημένο προσωπικό για την παροχή των απαραίτητων υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης. Η διαχείριση του διαδικτυακού τόπου υποστηρίζεται από την γραμματεία της ΠΕΚΑΠ . Το εξουσιοδοτημένο προσωπικό έχει πρόσβαση στα δεδομένα του διαδικτυακού τόπου στο βαθμό που απαιτείται για την υποστήριξη της διαχείρισής του. Οι υπεύθυνοι επεξεργασίας δεδομένων χειρίζονται τα προσωπικά δεδομένα μόνο βάσει των καταγεγραμμένων εντολών της ΠΕΚΑΠ, δεσμεύονται με υποχρέωση τήρησης εμπιστευτικότητας και δεν τα διαβιβάζουν σε τρίτους.

4. Προστασία των δεδομένων

Η ΠΕΚΑΠ δεσμεύεται για την προστασία των προσωπικών δεδομένων σας από παραβίαση, αθέμιτη χρήση, αλλοίωση, απώλεια ή καταστροφή. Διατηρεί τα δεδομένα με ασφάλεια και τα επεξεργάζεται σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων. Για τον σκοπό αυτό εφαρμόζει εύλογες πολιτικές, καθώς και τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, τα οποία προσπαθεί να βελτιώνει διαρκώς.
Ανάλογα με τον σκοπό που προορίζονται, τα δεδομένα αποθηκεύονται σε βάσεις δεδομένων, που φιλοξενούνται με ασφάλεια σε εξυπηρετητές της ΠΕΚΑΠ ή στο Ζoho Cloud. Οι πιστοποιήσεις ασφαλείας των εξυπηρετητών ( servers) μπορούν να διαπιστωθούν εδώ. Οι βάσεις δεδομένων προστατεύονται από έλεγχο ταυτότητας σε πολλαπλά επίπεδα και η πρόσβαση περιορίζεται στο προσωπικό που χρειάζεται τα δεδομένα για την εκτέλεση των καθηκόντων του.

Τα δικαιώματα πρόσβασης των χρηστών στις βάσεις δεδομένων καθορίζονται σύμφωνα με τους εξειδικευμένους ρόλους εργασίας τους, προκειμένου να διασφαλίζεται ότι οι χρήστες έχουν πρόσβαση μόνο στις σχετικές με τα καθήκοντά τους πληροφορίες.
Η ΠΕΚΑΠ δεν αποκαλύπτει προσωπικά δεδομένα σε άτομα, οργανισμούς ή άλλες εξωτερικές οντότητες, εκτός εάν αυτό νομίμως προβλέπεται, προκειμένου να εκπληρώνει τα καθήκοντά της, να απαντά σε αιτήματα άλλων δημοσίων αρχών στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους ή να συμμορφώνεται με διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας ή δικαστικές αποφάσεις.
Κατόπιν σχετικού αιτήματος γνωστοποίησης, από τα στοιχεία των επιχειρήσεων, που τηρεί στα μητρώα της (όπως μητρώο παρόχων δικτύων και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, μητρώο καταχωρητών ονομάτων χώρου, μητρώο ονομάτων χώρου) διαβιβάζει μόνο εκείνα τα στοιχεία, τα οποία είναι ήδη αναρτημένα στον δικτυακό τόπο της, προς ενημέρωση του κοινού. Δεν γνωστοποιεί στοιχεία για φυσικά πρόσωπα που τηρεί στα μητρώα της, παρά μόνο κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας. Ομοίως, στις περιπτώσεις αιτημάτων από το εξωτερικό, διαβιβάζει εκτός Ελλάδας, μόνο τα στοιχεία επικοινωνίας των επιχειρήσεων που υπάρχουν δημοσίως διαθέσιμα στον δικτυακό τόπο της.

Τα στοιχεία που υποβάλλονται στις καταγγελίες τηρούνται και επεξεργάζονται από την ΠΕΚΑΠ προκειμένου να εξετάσει την καταγγελία, να την διαβιβάσει στον αρμόδιο στις περιπτώσεις που απαιτείται, να ασκήσει τις νόμιμες αρμοδιότητές της, να ενημερώσει τους αρμόδιους φορείς και να επικοινωνήσει με τον καταγγέλλοντα. Κατά την εξέταση της καταγγελίας, ενδέχεται αυτή να γνωστοποιηθεί στον καταγγελλόμενο. Εάν ο καταγγέλλων δεν επιθυμεί προσωπικά δεδομένα του να αποκαλυφθούν στον καταγγελλόμενο, πρέπει κατά την υποβολή της καταγγελίας να αναφέρει, τεκμηριώσει και εξηγήσει τους λόγους. Η ΠΕΚΑΠ θα αποφασίσει σχετικά. Η πρόσβαση τρίτων στα έγγραφα της υπόθεσης διέπεται από την ελληνική νομοθεσία για την πρόσβαση στα δημόσια έγγραφα.

Η ΠΕΚΑΠ δύναται να χρησιμοποιεί εξωτερικούς συνεργάτες/εκτελούντες την επεξεργασία για την εκτέλεση επεξεργασίας δεδομένων για λογαριασμό της. Ο κατάλογος με τους εκτελούντες την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, που χρησιμοποιεί η ΠΕΚΑΠ, είναι διαθέσιμος μετά από σχετικό αίτημα. Όλοι οι εν λόγω εκτελούντες την επεξεργασία δεσμεύονται από νομική πράξη (κανονισμό), σύμβαση ή συμφωνία εμπιστευτικότητας και μη γνωστοποίησης, πριν αποκτήσουν οποιαδήποτε πρόσβαση στα δεδομένα. Ο δε χειρισμός των προσωπικών δεδομένων από αυτούς διενεργείται με τον ίδιο τρόπο και ακολουθεί τους όρους της παρούσας.

Η ΠΕΚΑΠ δεν πουλά ή ανταλλάσσει προσωπικά δεδομένα με άλλους οργανισμούς. Δεν χρησιμοποιεί τα προσωπικά δεδομένα για εμπορικούς σκοπούς. Δεν προβαίνει σε αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων και δεν καταρτίζει προφίλ με τα δεδομένα, που διαθέτει.

Η ΠΕΚΑΠ διατηρεί τα προσωπικά δεδομένα για το χρονικό διάστημα, που προβλέπεται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία και για όσο χρόνο υπάρχει η ανάγκη πραγματοποίησης ενεργειών, που είναι απαραίτητες για την επίτευξη του σκοπού/των σκοπών της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. 

5. Δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων

Η ΠΕΚΑΠ διασφαλίζει κατά το δυνατόν, ότι τα δεδομένα που τηρούνται είναι ενημερωμένα και ακριβή και επίσης, περιορίζονται στο αναγκαίο μέτρο για τους σκοπούς για τους οποίους υποβάλλονται σε επεξεργασία.

Ως υποκείμενα των δεδομένων δύναστε να ασκήσετε κάθε δικαίωμα που προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία για τα προσωπικά δεδομένα.

Ενδεικτικά, δύναστε να αιτηθείτε πρόσβαση στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, αντίγραφο των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν και να ασκήσετε το δικαίωμα διόρθωσης, διαγραφής, καθώς και εναντίωσης στην επεξεργασία των δεδομένων αυτών. Εάν τα προσωπικά δεδομένα σας υποβάλλονται σε επεξεργασία από την ΠΕΚΑΠ με τη συναίνεσή σας, για να λαμβάνετε συγκεκριμένες υπηρεσίες ή επικοινωνίες, όπως τις ενημερωτικές εκδόσεις της ΠΕΚΑΠ, έχετε τη δυνατότητα να ζητήσετε να αφαιρεθούν από τον σχετικό κατάλογο παραληπτών, οποτεδήποτε το επιθυμείτε. Σε περίπτωση αιτήματος διαγραφής, η ΠΕΚΑΠ διαγράφει τα δεδομένα στο πλαίσιο όσων προβλέπονται στο άρθρο 17 του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων.

Σε περίπτωση που θεωρείτε ότι θίγεται με οποιονδήποτε τρόπο η προστασία των προσωπικών δεδομένων σας, μπορείτε να προσφύγετε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ).

6. Μελλοντικές αλλαγές στην παρούσα δήλωση

Η ΠΕΚΑΠ προτίθεται να σας ενημερώνει για οποιεσδήποτε ουσιώδεις αλλαγές στον τρόπο διαχείρισης των προσωπικών δεδομένων που διατηρεί και θα αναθεωρεί περιοδικά την παρούσα δήλωση, ώστε να αντανακλά τις αλλαγές στις πολιτικές και πρακτικές της. Κάθε φορά που τροποποιεί την παρούσα δήλωση, επικαιροποιεί την Ημερομηνία τελευταίας ενημέρωσης.

7. Στοιχεία επικοινωνίας για θέματα προσωπικών δεδομένων

Επισήμανση:

Η ΠΕΚΑΠ δεν έχει αρμοδιότητες σε θέματα σχετικά με τη διαχείριση ή προστασία προσωπικών δεδομένων τρίτων όπως από εταιρείες της ασφαλιστικής αγοράς, διαμεσολαβητές ή καταναλωτές. Σε κάθε τέτοια περίπτωση, απευθυνθείτε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ).

Εάν έχετε ερωτήσεις/παρατηρήσεις/ζητήματα που σας προβληματίζουν ή που θέλετε να καταγγείλετε σχετικά με τη χρήση των δεδομένων σας από την ΠΕΚΑΠ ή επιθυμείτε να ασκήσετε κάποιο δικαίωμά σας ως υποκείμενα προσωπικών δεδομένων που τηρεί η ΠΕΚΑΠ, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας.

Υπεύθυνος προστασίας δεδομένων (DPO) της ΠΕΚΑΠ : info@pekapins.gr